Ochrana potravín a zvýšenie bezpečnosti na pracovisku

Ochrana potravín a zvýšenie bezpečnosti na pracovisku

Podľa agentúry EÚ OSHA sa takmer 24-percent všetkých pracovných úrazov spojených s výrobou udeje práve v potravinárstve. Zvýšenie bezpečnosti na pracovisku, ako aj súladu s právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť práce, patrí k dôležitým prioritám v potravinárskom priemysle, hoci bezpečnosť potravín je vždy na prvom mieste. Teraz môžete riešiť obe priority naraz vďaka širokej škále priemyselných riešení pre bezpečnostné značenie s nízkym rizikom kontaminácie od spoločnosti Brady.


Zvýšenie bezpečnosti na pracovisku

Naše identifikačné a bezpečnostné riešenia priemyselnej triedy umožňujú predchádzať veľkému množstvu pracovných úrazov v potravinárskych podnikoch. K dispozícii sú značky obsahujúce výstrahu pracovníkov pred nebezpečenstvom spolu s informáciou o náležitých ochranných pracovných prostriedkoch. Podlahové značenie zlepšuje organizáciu pohybu osôb a vozidiel v samostatných a bezpečnejších pruhoch, riešenia Lockout/Tagout (Uzamykanie/označovanie) umožňujú zaistiť pohyblivé predmety a ventily počas údržby a riešenia na odstraňovanie rozliatych látok a prevenciu pred rozliatím pomáhajú zabrániť šíreniu rozliatí po podlahe na pracovisku.

 


Ochrana bezpečnosti potravín

Vyvíjame a ponúkame širokú škálu riešení bezpečnostného značenia s nízkymi rizikami kontaminácie vrátane nasledovných:

 • Značky a štítky ToughWash odolné voči zmytiu: nerozpadnú sa pri vystavením čistiacim prostriedkom alebo tlaku, pričom pre ešte vyššiu bezpečnosť je k dispozícii aj špeciálna verzia produktov ToughWash, ktoré sú identifikovateľné detektorom kovov
 • Samolepiace značenia potrubí: pevne sa prilepia k širokej škále povrchov potrubí na zabránenie kontaminácie baktériami
 • Riešenia na odstraňovanie rozliatych látok a prevenciu pred rozliatím: produkty vyrobené technológiou fúkania taveného polypropylénového vlákna na ochranu bezpečnosti potravín
 • Prípravky Lockout/Tagout: zaisťujú pohyblivé predmety a zamykajú ventily v uzavretom stave s cieľom chrániť pracovníkov až do úplného skončenia údržby
 • Podlahové značenie: oddeľujú trasy pohybu osôb a vozidiel v skladoch na zvýšenie bezpečnosti na pracovisku
 • Označovanie stavu zariadení: zreteľné visačky s informáciou, či dané zariadenie vyhovelo kontrole a je spôsobilé na používanie
 • Logistické značenie: široká škála čísiel a písmen pre vyššiu efektivitu v skladoch


Zlepšenie súladu s predpismi

Naše identifikačné bezpečnostné riešenia pomáhajú potravinárskym podnikom dosahovať vyšší súlad s príslušnými smernicami EÚ:

 • Smernica 89/391/EHS: podpora zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci.
 • Smernica 89/655/EHS: bezpečnosť a ochrana zdravia pri používaní pracovných zariadení pracovníkmi pri práci
 • Smernica 98/24/ES: riziká súvisiace s chemickými faktormi pri práci
 • Smernica 2000/60/ES: rámcová smernica o vode

Naše riešenia pomáhajú zvyšovať súlad aj s normou ISO 14001:Zlepšenie súladu s predpismi

 • ISO 14001 (príloha 1, bod A.4.7, pripravenosť a reakcia na núdzové situácie), organizácia musí mať vypracovaný havarijný plán, ktorý vyžaduje zabezpečenie dostupnosti absorpčných materiálov na zachytenie rozliatych kvapalín

Objavte všetky riešenia na zvýšenie bezpečnosti na pracovisku a ochrany bezpečnosti potravín v našej bezplatnej príručke s riešeniami označovania a identifikácie pre potravinársky priemysel!

 

Stiahnuť bezplatnú príručku

Formular